Onze school

Waar staat de school?

De Toonladder staat in de wijk Holtenbroek. Deze wijk kenmerkt zich als een multiculturele wijk. Bovendien is Holtenbroek een groene wijk, die de laatste jaren grotendeels gerenoveerd is of zelfs afgebroken en herbouwd is.

De naam en het logo verwijzen naar de wijk waarin de Toonladder staat. Deze "componistenwijk" is gebouwd in de jaren zestig en krijgt op dit moment een heel ander aanzicht door de renovatie en complete herbouw. Bovendien staat een toonladder voor acht toonhoogten. In acht jaar leert uw kind "stap voor stap". Na acht jaar verlaat het kind de basisschool en is klaar voor de grote stap naar het voortgezet onderwijs.

Wat is het voor een school?

De Toonladder is een openbare school. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Onze school is een school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging of wat voor ander kenmerk dan ook, welkom is. Dat maakt het onderwijs op onze school tot ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord. Onze school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voorop staat. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen. Dit vraagt naast een grote inzet van het team, ook actieve betrokkenheid van alle ouders en leerlingen.

Goed onderwijs is voor ons: Samen met plezier leren, werken en spelen.
 

Waar staat de school voor?

Op onze school streven we naar goed onderwijs. Door het geven van goed onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op het zelfstandig functioneren in onze samenleving. Goed onderwijs is voor ons: samen werken en leren met plezier. Kernwoorden op onze school zijn: rust, ruimte en regelmaat.

Rust proberen we te bereiken door een veilige sfeer en goede leeromgeving.
Ruimte geven we elkaar door het tonen van respect, het rekening houden met elkaar en een goede zorg voor elke leerling.
Regelmaat is terug te vinden in een vaste dagindeling en goede afspraken, zodat er duidelijkheid is voor de leerlingen.

Ons motto is hierbij:
"In harmonie stap voor stap de ladder op!"

 
 

Hoe gaat dit in de praktijk?

Bij het lesgeven starten we vanuit de klassikale situatie. Na deze instructie gaan de leerlingen individueel of groepsgewijs aan het werk. Tijdens deze werkmomenten heeft de leerkracht de gelegenheid voor herhaalde instructie en/of individuele hulp.

Wij trachten kinderen hulp te bieden, aansluitend bij hun mogelijkheden. Dit gebeurt binnen de groep door middel van een systeem van zelfstandig werken en door kinderen in bepaalde vakken extra stof aan te bieden. Ook kunnen kinderen instructie krijgen in een andere (jaar)groep. Buiten de groep wordt, voor zover de formatie dit toelaat, ook individuele hulp geboden (pre- en remedial teaching). Uitgangspunt is echter dat de groepsleerkracht zelf de extra hulp geeft aan de kinderen, binnen de groep.

Onze school probeert aan zodanige sociale vorming van de leerlingen te werken, zodat zij zich in hun verdere ontwikkeling kunnen handhaven als evenwichtige en zelfstandige mensen, die rekening houden met anderen.