Medezeggenschapsraad/Ouderraad


Medezeggenschap

De Toonladder heeft evenals alle andere basisscholen een Medezeggenschapsraad. De functie van de Medezeggenschapsraad is om in overleg met de directeur, het team en het bestuur te komen tot een goed beleid voor de school en toe te zien op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Dit beleid betreft zaken als de ontwikkelingen in het onderwijs, maar ook de huisvesting (beheer, aanpassing en onderhoud gebouw). Ook is de medezeggenschapsraad een aanspreekpunt voor ouders.
Deze ‘raad’ bestaat uit zes leden en is evenredig samengesteld uit ouders en teamleden. De taken en bevoegdheden (advies- en instemmingsrecht) staan vermeld in een reglement.