Ouderbetrokkenheid

Op de Toonladder hechten we veel waarde aan een grote mate van betrokkenheid van ouders. Opvoeden is een zaak van ouders en leerkrachten samen. We zijn van mening dat we de kinderen pas optimale ontwikkelingskansen bieden, wanneer onze aanpak wordt herkend en ondersteund door ouders. We vinden het dan ook erg belangrijk dat er een goed en regelmatig contact is met ouders. Op verschillende manieren trachten we de afstand tussen thuis en school zo klein mogelijk te laten zijn. In de schoolgids kunt u lezen hoe we dat proberen te realiseren.
 

"De school dat zijn wij samen"

Als we van alle beschikbare kwaliteiten van ouders gebruik zouden kunnen maken, betekent dat een enorme hoeveelheid extra mogelijkheden, die uiteindelijk het onderwijs aan de kinderen ten goede komen.
Wij willen graag gebruik maken van deze “kwaliteiten”. De school biedt hiervoor een groot aantal mogelijkheden aan ouders.
Ouderparticipatie kan zowel betrekking hebben op steeds terugkerende activiteiten, zoals het helpen in een groep bij lezen, maar kan ook bijvoorbeeld een éénmalig vakkundig advies zijn of dat u (vanuit uw vakgebied) een gastles verzorgt.