NT-2 VOORZIENING ZWOLLE

 
In Zwolle is een NT-2 voorziening voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs.  Deze voorziening is gehuisvest in OBS de Springplank, Beukenstraat 83, 8021XA Zwolle.
gehuisvest. Hiervoor zijn twee lokalen beschikbaar.
In deze lokalen krijgen nieuwkomers / vluchtelingen een jaar lang intensief onderwijs in het Nederlands als Tweede taal (NT-2). Leerlingen van OBS de Toonladder kunnen hier gebruik van kunnen maken als ze voldoen aan de voorwaarden.
 
Samenwerking.
De Zwolse NT-2 voorziening wordt gesubsidieerd door de gemeente Zwolle, er zijn dan ook leerlingen van álle Zwolse basisscholen welkom. De medewerkers van de NT-2 klassen zijn in dienst van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) of Stichting Vivente.
 
Werkwijze.
Als een Zwolse basisschool een aanmelding krijgt van een leerling in de groepen 3 t/m 8 die de Nederlandse taal nog niet machtig is, kan een beroep worden gedaan op de NT-2 klassen. Aanmelding kan alleen door een basisschool (niet door individuele ouders).
Leerlingen krijgen dan vijf ochtenden (8.30-11.45 uur) een intensief taalprogramma aangeboden, zowel mondeling als schriftelijk. In de middag bezoeken ze de “moederschool” waar ze zijn ingeschreven (in hun eigen wijk), ze werken daar aan de andere vakgebieden.
 
Aanmelden.
Zwolse basisscholen kunnen contact opnemen met Eef Wegerif (tel. school: 038-4225815 of 06-29233043) om een leerling aan te melden. Contact opnemen kan ook per e-mail: e.wegerif@ooz.nl
 
Team.
Aan de Zwolse NT-2 klassen zijn twee leerkrachten, een onderwijsassistent en een Intern begeleider verbonden. De directeur van OBS de Toonladder geeft ook leiding aan de NT-2 klassen.
 
Prioriteiten
We werken in de klas met de methode “Veilig leren lezen” voor lezen en spellen en de methode “Wereld vol woorden” voor mondelinge taal en woordenschatonderwijs. Eén keer in de week wordt er les gegeven in dramatische expressie en één keer in de week wordt er gekozen voor een andere creatieve werkvorm die aansluit bij het thema van mondelinge taal.
 
10-maanden regeling
Om de beschikbaarheid in de Nt-2 klassen te kunnen waarborgen is er een maximum gesteld aan de periode waarin leerlingen gebruik kunnen maken van de NT-2 klassen. Dit is één schooljaar (10 lesmaanden). Als de leerkrachten van de NT-2 klassen én de leerkrachten van de moederschool het wenselijk vinden dat deze periode wordt verlengd, is dat mogelijk als er geen wachtlijst is.

Visie.
De Zwolse NT-2 voorziening is de opvangschool voor kinderen van nieuwkomers. Het gemeenschappelijke kenmerk van onze leerlingen is, dat zij bij binnenkomst op onze school, geen tot weinig Nederlands spreken en begrijpen. Leren communiceren in dagelijkse situaties is binnen ons onderwijs de centrale focus. Beheersing van de Nederlandse taal is immers hét middel voor onze leerlingen om zich te kunnen handhaven op school en belangrijker, in de Nederlandse samenleving.
Het bieden van een veilige omgeving is voorwaardelijk voor het doorlopen van een harmonieuze sociaal-emotionele ontwikkeling. Op school bieden wij een voor deze kinderen noodzakelijk veilig pedagogisch klimaat. Hierbinnen erkennen wij de uniciteit van een ieder, tonen respect voor elkaar, bieden ruimte om een plek te vinden, leven mee, bieden een gelegenheid om (af) te reageren en reiken een structuur aan waarin onze kinderen zich op hun manier kunnen ontwikkelen.
Wij richten ons onderwijs in vanuit intercultureel perspectief waarbij onze leerlingen kennismaken met de Nederlandse culturele waarden en normen. Wij leren de leerlingen begrip te hebben voor de verschillen die er zijn en zoeken daarbij de balans tussen de Nederlandse cultuur en (het respecteren van) andere culturen.

Onze missie
Onze missie is om leerlingen  resultaat gericht onderwijs in het Nederlands  als Tweede taal (NT2) te bieden, in een veilige, respectvolle en uitdagende omgeving, die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Naast veel aandacht voor de Nederlandse taal onderwijs is ook het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk, zodat leerlingen zich competent voelen om de stap naar het vervolgonderwijs te maken. Wij streven naar een eindresultaat dat aansluit bij de leeftijd van de leerling.